TOP

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!

  • Български
  • Английски

Управление на качеството на преводаческите услуги

От 22.01.2013 г. „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги - Изисквания относно предоставянето на услугата” и от 11.05.2015 г. по БДС EN ISO 17100:2015 „Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги“, с което гарантира високо качество при изпълнението на цялостния процес на превода от приемането на поръчката до нейното предаване. Сертифициращият орган е Българският институт по стандартизация. Внедрената система за управление на качеството на писмените преводачески услуги позволява да се контролира точността и пълнотата на преводаческата услуга. Осигурява се предоставянето на качествен краен продукт, с проследимост на всички етапи на работния процес чрез въведен регламент за управление на всички проекти за превод. Всяка поръчка, независимо дали е кратък превод или голям и мащабен проект, се изпълнява съгласно изискванията на европейския стандарт за преводачески услуги БДС EN 15038:2006.

Въведената система за управление включва документиран процес на обработване на цялата информация и всички материали получени от клиента чрез прилагани процедури за проследимост, контрол на крайния продукт и архивиране. Всеки проект за превод се регистрира, определят се съответните подходящи изпълнители с квалификация и опит в съответната област, минава се през процеса на същинския превод, през самопроверка от преводача и през задължително редактиране на превода от редактор. Когато е договорено с клиента, се извършва препрочитане на превода, като редактор-експерт извършва редактиране от експертна гледна точка, за да се оцени пригодността на превода за предвидената цел. С тази пълна проследимост и изпълнимост на възложените проекти, гарантираме на своите клиенти преводачески услуги, отговарящи на най-високите критерии за качество.

Стремежът ни е да повишаваме непрекъснато качеството на нашите услуги и с тази цел въведохме анкетна карта за анализ на удовлетвореността на клиента. Ще сме Ви изключително благодарни, ако споделите с нас Вашите оценки за качеството на нашата работа и ни изпратите Вашето мнение за предоставяните от нас услуги. Отзивите Ви ще бъдат взети предвид, за да получите занапред още по-добро обслужване, отговарящо напълно на вашите очаквания.

Сертификати

Сертификат


LICS Сертификат за преводачески услуги

Изтегли сертификата от тук