TOP

НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!

  • Български
  • Английски

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


В сила от 18.05.2018 г.
Последно изменена на 18.05.2018 г.

ЦЕЛ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Интернет страницата www.adaptbg.com e собственост на „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и се управлява от дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и регистрирано съгласно законите на Република България, с ЕИК 201767957, с адрес за кореспонденция гр. София 1142, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77.
При извършване на своята дейност „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД обработва информация, включително и такава, представляваща лични данни. Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който, в качеството си на администратор, обработваме Ваши лични данни, както и за Вашите права в това отношение. Тази Политика за защита на личните данни е предназначена да ви помогне да вземате информирани решения при използването на Сайта и нашите услуги.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (име, телефонен номер, електронна поща и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни и биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице, са специална категория лични данни и „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Събираме и поддържаме лична информация, която ни е предоставена доброволно при използването на Сайта и/или Услугите ни. Данните Ви служат за управление на Вашите поръчки и използваме данните за контакт, които са ни предоставени, за да можем да изпълним услугите, поръчани от нашия Сайт или в нашите офиси.

Лична информация, която събираме:
• При заявяване на услуга или сключване на договор: вашите имена, телефонен номер, електронна поща, адрес за доставка на документите;
• За издаване на фактура и обработването ѝ: имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума и продукт/и за плащане, дата на покупката;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания на „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, свързани с обработването на лични данни, са:
- дейности по управление на Вашите поръчки;
- данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и;
- осчетоводяване и фактуриране на поръчките, на основание законовото ни задължение за това;

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
„АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да споделя определена лична информация с наши партньори - подизпълнители, които работят с нас, като предоставят услуги, свързани с дейността на дружеството. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
„АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за защита на личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Всички служители на „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата ѝ. Достъпът до данните Ви е ограничен въз основа на принципа на необходимост за изпълнение на задълженията.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Всеки път, когато събираме или обработваме личните ви данни, ние обикновено ги съхраняваме в продължение на една година след последното взаимодействие с вас или по друг начин в съответствие с политиката ни относно съхранението на данни. Ние ще запазим личните ви данни, които ни предоставяте във връзка с всеки договор, който сключваме с вас, за максимален период от 5 години, според давностния срок. В края на този период на съхранение вашите данни ще бъдат изтрити.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Вие разполагате със следните права по всяко време:

Вашето право на достъп
Ако ни попитате, ние ще потвърдим дали обработваме ваши лични данни и ще ви предоставим копие от тези лични данни.

Вашето право на поправка
Ако личните данни, които съхраняваме за вас, са неточни или непълни, вие имате право да ги поправите. Ако сме споделили личните ви данни с наши партньори - подизпълнители, ние ще им съобщим за поправянето.
Вашето право на изтриване
Можете да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни при някои обстоятелства, например когато вече не са ни нужни или ако оттеглите вашето съгласие. Ако сме разкрили личните ви данни пред наши партньори - подизпълнители, ще им съобщим за изтриването.

Вашето право да ограничите обработката
Можете да изискате да "блокираме" или да попречим на обработването на вашите лични данни при определени обстоятелства, като например когато оспорвате точността на тези лични данни или възразявате срещу това, че ги обработваме. Ако сме споделили личните ви данни с наши партньори - подизпълнители, ще им съобщим за ограничението.

Вашето право на преносимост на данни
Считано от 25 май 2018 г., вие имате право при определени обстоятелства да получите личните данни, които сте ни предоставили (в структуриран, обикновено използван и машинно четивен формат).

Вашето право на възражение
Можете да ни помолите да спрем обработването на личните ви данни и ние ще направим това, ако разчитаме на нашите законни интереси или на нечии други законни интереси да обработваме вашите лични данни, освен ако можем да докажем убедителни правни основания за обработката.
Вашето право да оттеглите съгласие
Ако разчитаме на вашето съгласие, като наше законно основание за обработка на вашите лични данни, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

Вашето право да подадете жалба в надзорния орган
Ако имате притеснения относно който и да е аспект от нашите практики за защита на личните данни, включително начина, по който обработваме вашите лични данни, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, София 1592, България, e-mail: kzld@cpdp.bg.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
За да сте сигурни, че винаги сте информирани как използваме вашите лични данни, ние периодично ще актуализираме тази Политика за защита на личните данни, за да отразим всички промени на използването от нас на вашите лични данни. Също така може да направим промени, ако това е необходимо за съгласуване с промени в действащ закон или регулаторни изисквания.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за защита на личните данни или искате да упражните правата си, посочени в настоящата Политика, моля свържете се с нас чрез:
• изпращане на съобщение по електронна поща на адрес: adapt@abv.bg; или
• изпращане на съобщение по пощата до: "АДАПТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София 1142, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77.